Du är här

Frågor och svar

Information och utskick

Årsbesked och underlag för begäran av utbetalning sänds ut av PRI Stiftelsetjänst under hösten.
Varje månad uppdateras vår hemsida www.karven.se och där kan du följa värdeutvecklingen.
Årsredovisningen finns på vår hemsida när bokslut och revision är klara.

 

Placeringar

Tilldelningarna placerades i Föreningsbanksaktier i enlighet med stiftelsens stadgar. Dessa har sedan bytts mot FöreningsSparbanksaktier och är numera Swedbanksaktier.
När stiftelsen erhåller utdelningar på aktieinnehaven så placeras dessa i andra aktier, vanligtvis i större bolag. En mindre del kan placeras i räntebärande värdepapper och fonder.
Stiftelsens styrelse har utsett ett placeringsråd som tillsammans med rådgivare hos Swedbank genomför omplaceringar inom ramen för ett fastställt placeringsreglemente.

 

Begäran om utbetalning

Det år du fyller 59 år eller tilldelas någon form av pension (dock ej IPS) eller beslutad sjukersättning kan du begära utbetalning. Utbetalning sker då i mars året efter utbetalning begärts.
Nej - stiftelsens regelverk medger inga undantag.
Efter bytet av tjänsteleverantör till PRI Stiftelsetjänst, gör du begäran genom inloggning till PRI eller genom att sända in skriftlig begäran på blankett du erhåller från PRI.
Omkring den 25 mars varje år.
Det värde som gäller den 31 december året före utbetalningen.
Begäran måsta ha inkommit till PRI Stiftelsetjänst senast den 30 november året före utbetalning ska ske. Har du som fyller 69 år inte begärt någon utbetalning så sker utbetalning av hela innehavet påföljande år.
Nej, du kan fördela utbetalningarna hur du vill fram till och med det år du blir 70 år.
Ja, du anmäler själv till vilket konto du vill ha utbetalningen.
Du anmäler själv hur mycket skatt som ska hållas inne. Om inte du begärt särskilt så dras 30 % skatt i samband med utbetalningen.
Utbetalningen ska deklareras som Inkomst av tjänst - ej pensionsgrundande och ej underlag för jobbskatteavdrag.

 

Övrigt

Du som arbetade heltid hela år 1995 erhöll 1,0 andel. Du som arbetade heltid hela år 1996 erhöll 0,061 andel. Således har du som arbetade heltid under dessa två år 1,061 andelar. Du som arbetade mindre än heltid eller var anställd mindre än hela året har fått andelar efter arbetstidskvoten. Arbetade du mindre än 25 % under något av dessa år erhöll du för det året inga andelar alls.
Utbetalning sker efter dödsfallet och hela innestående värde utbetalas till dödsboet.
Ett värdeintyg utfärdas per dödsdagen med andelsvärdet vid närmast föregående månadsskifte som beräkningsgrund.
Nej. Du kan reglera detta genom ett testamente.
Andelsvärdet ska ej ingå i bodelningen då detta betraktas som enskild egendom.
Styrelsen utses av årsmötet för Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB.